Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Зенит

Импресум:

Главни и одговорни уредници: Љупчо Мургоски и Светлана Ристеска
Во импресум наведени се само главните и одговорни уредници, нема наведено редакција.
На објавените текстови и информации не се наведени автори

Веб сајт: 
Контакт:

Рампо Левката 8а, Прилеп
+389 (0)48 550 140
zenitprilep@zenitprilep.com.mk

Сопственик на медиум:

ЗЕНИТ ПРЕС ПЛУС Д.О.О. ПРИЛЕП

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: http://www.zenitprilep.com.mk/marketing.html
о ценовникот се однесува на закуп на рекламен простор во неделниот весник

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“