Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

scoop.mk

Импресум:

Редакција: Жаклина Хаџи-Зафирова, Александар Божиновски

Веб сајт: 
Контакт:

11 Октомври 2/5-4, Скопје
+389 (0)2 31 13 721
info@scoop.mk

Сопственик на медиум:

Здружение - Центар за истражувачко новинарство СКУП - МАКЕДОНИЈА Скопје

Маркетинг:

Нема објавен ценовник за рекламирање / Некомерцијален медиум - проект

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“