Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

webohrid.com

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Лорита Ивческа Бујароска
Редакција: Весна Цветаноска (новинар) и други
http://www.webohrid.com/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

Булевар Туристичка 12/7-16, Охрид
+389 (0)70 723 043
webohrid@gmail.com

Сопственик на медиум:

Друштво за производство трговија и услуги ВЕБВИЛ-СТУДИО ДООЕЛ Охрид

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на:
http://www.webohrid.com/marketing/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“