Professional online media


Medium name:

Dnevni novosti.mk

Impressum:

Главен и одговорен уредник: Александар Николоски

Уредник на дневна редакција: Аце Црничиќ
Уредник на спортска редакција: Огнен Ромевски
Уредник на забавна редакција: Бојан Велевски

https://dnevninovosti.mk/contact/

Contact:

Ул. Петар Драганов бр.4 1000 Скопје Република Македонија
Директор: Оливер Ромевски
redakcija@dnevninovosti.mk

Medium owner:

Дел Рио ДООЕЛ
Друштво за филмска продукција и дистрибуција

Marketing:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://dnevninovosti.mk/wp-content/uploads/2020/11/Cenovnik-DNEVNI-NOVOSTI.pdf

marketing@
dnevninovosti.mk

Промедиа

© Copyright - Promedia.
All rights reserved

This website is not affiliated with the civil society organization „Promedia“