Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Dnevni novosti.mk

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Александар Николоски

Уредник на дневна редакција: Аце Црничиќ
Уредник на спортска редакција: Огнен Ромевски
Уредник на забавна редакција: Бојан Велевски

https://dnevninovosti.mk/contact/

Веб сајт: 
Контакт:

Ул. Петар Драганов бр.4 1000 Скопје Република Македонија
Директор: Оливер Ромевски
redakcija@dnevninovosti.mk

Сопственик на медиум:

Дел Рио ДООЕЛ
Друштво за филмска продукција и дистрибуција

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://dnevninovosti.mk/wp-content/uploads/2020/11/Cenovnik-DNEVNI-NOVOSTI.pdf

marketing@
dnevninovosti.mk

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“