Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

portalb.mk

Импресум:

Уредник: Elida Zylbeari
Редакција: Aneta Dodevska, Suad Bajrami, Fisnik Xhelili и други

https://portalb.mk/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

Франклин Рузвелт 19 40, Скопје

+389 02 32 22 336
+389 (0)70 213 404

info@portalb.mk

Сопственик на медиум:

Здружение за унапредување на новинарските практики ИНОВАТИВНИ МЕДИУМИ - Скопје

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на:
https://arkiv.portalb.mk/wp-content/uploads/2019/11/Lista-e-%C3%A7mimeve-p%C3%ABr-reklamim-n%C3%AB-Portalb.pdf

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“