Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Lobi.mk

Импресум:

Главен уредник: Дритон Зенку

https://lobi.mk/impresium/

Веб сајт: 
Контакт:

Дритон Зенку
+389 070 70 90 80
info@lobi.mk
zenku@lobi.mk

Сопственик на медиум:

- Сопственик Неџмије Зенки
- Основач Неџмије Зенки

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://lobi.mk/marketing/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“