Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Umno.mk

Импресум:

Главен уредник: Весна Ивановска-Илиевска
Одговорен уредник: Сребра Ѓоргијевса

Соработници: Александра Јуруковска, книжевна критичарка и новинарка

https://umno.mk/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

Сребра Ѓорѓијевска, новинарка
Весна Ивановска-Илиевска
contact@umno.mk; vesna.ilievska@umno.mk; srebra.gorgijevska@umno.mk
071391494, 078298422

Сопственик на медиум:

Здружение на граѓани за промоција и унапредување на културата, образованието и науката УМНО – Скопје

Сребра Ѓорѓијевска и Весна Ивановска-Илиевска

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://umno.mk/wp-content/uploads/2021/04/%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%98%D0%9A.pdf

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“