Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

SHENJA

Импресум:

Главен и одговорен уредник - Исмаил Синани
Уредник - Агим Фазлиу
https://shenja.tv/stafi/

Веб сајт: 
Контакт:

shenjaofficial@gmail.com
02 622 621

Сопственик на медиум:

ТВ ШЕЊА

Маркетинг:

Нема објавен ценовник за рекламирање

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“