Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Капитал

Импресум:

Одговорен уредник: Игор Петровски
Уредници: Катерина Синадиновска, Александар Јанев
Маркетинг и финансии: Александра Николова
https://kapital.mk/%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d0%bc/

Веб сајт: 
Контакт:

ВМРО 7, зграда 1
влез 1, кат 6, стан 31, Скопје
+389 (0)2 3280 910
kapital@kapital.mk

Сопственик на медиум:

Трговско друштво за новинско издавачка дејност трговија производство и услуги КАПИТАЛ МЕДИА ГРОУП ДОО увоз-извоз Скопје

Маркетинг:

Нема објавен ценовник за рекламирање, само контакт информации: https://kapital.mk/marketing/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“