Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

zelenaberza

Импресум:

Главен и одговорен уредник - Христина Фуна
Заменик на главниот и одговорен уредник - Анета Блажевски и други
https://zelenaberza.com.mk/

Веб сајт: 
Контакт:

улица Воден 17 Битола
info@zelenaberza.com.mk
071/207 021

Сопственик на медиум:

Брианион

Маркетинг:

Нема објавен ценовник за рекламирање

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“