Media profesionale online


Emër:

bitolanews.mk

Impressum:

Редакција: Сашо Ристевски, Димче Миновски, Жанета Ристевска и други
https://bitolanews.mk/impresum/

Web site: 
Kontakt:

Рафаел Мартино 10, Битола
+389 (0)70 269 315
usicisr@gmail.com

Pronar:

ДОЕЛ “Рафе прес“ – Битола

Marketing:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://bitolanews.mk/2019/11/06/cenvnik-za-reklamiranje/

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“