Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

bitolanews.mk

Импресум:

Редакција: Сашо Ристевски, Димче Миновски, Жанета Ристевска и други
https://bitolanews.mk/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

Рафаел Мартино 10, Битола
+389 (0)70 269 315
usicisr@gmail.com

Сопственик на медиум:

ДОЕЛ “Рафе прес“ – Битола

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://bitolanews.mk/2019/11/06/cenvnik-za-reklamiranje/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“