Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

OFF.NET

Импресум:

Главен уредник и одговорен уредник:
Сашо Мацановски - Трендо

Заменик уредник:
Љупчо Јуруковски

Редакција: Влатко Серафимовски, Илина Јакимовска, Јана Мишо, Филип Нацоски и Душан Раденковиќ

https://off.net.mk/impresum

Веб сајт: 
Контакт:

адреса: ул. Генерал Михајло Апостолски 4Б.
1000 Скопје
тел: 02/55-14-014
Сашо Мацановски - Трендо
trendo@trendolend.mk

Сопственик на медиум:

Друштво за информирање и разонода
Трендоленд ДОО - Скопје

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“