Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

NMD

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Петар Попоски и други https://nmd.mk/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

contact@nmd.mk

Сопственик на медиум:

ДПТУ “ДИАПАЗОН” ДООЕЛ

Маркетинг:
Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“