Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

PaCensure

Импресум:

Главен уредник: Лиридона Вејсели
Редакција: Лиридона Рамадани Ибиши, Елемдина Идризи, Рафије Љоку
https://www.pacensure.com/impressum/

Веб сајт: 
Контакт:

Лиридона Вејсели
+389 71 893 080
vejseliliridona@gmail.com
Мала Речица, Тетово

Сопственик на медиум:

Иљирјан Тафиљи
Друштво за издавање електронски весник и новинска дејност „Па Ценсуре“

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://www.pacensure.com/wp-content/uploads/2020/04/CENOVNIK.pdf

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“