Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Istokpress.mk

Импресум:

Главен уредник: Иван Бојаџиски
http://istokpress.mk/contact/

Веб сајт: 
Контакт:

Дом на култура „Ацо Шопов“ - Штип
+389 78/ 375-582
iv.boj@hotmail.com и contact@istokpress.mk

Сопственик на медиум:

Медиум Боја 43 ДОО - Штип
Иван Бојаџиски

Маркетинг:

Нема

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“