Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

trendmagazinе

Импресум:

Редакција: Проф. д-р Христо Петрески (Македонија), главен и одговорен уредник,
Проф. д-р Кристина Николовска (Македонија), уредник,
Проф. д-р Стана Смиљковиќ (Србија), уредник и други
https://trendmagazine.mk/za-magazinot/

Веб сајт: 
Контакт:

info@trendmagazine.mk

Сопственик на медиум:

Фондација Македонија Презент - Скопје

Маркетинг:

Нема објавен ценовник за рекламирање

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“