Media profesionale online


Emër:

Skopje1.mk

Impressum:

Главен и одговорен уредник: Горан Јакимовски
Редакција: Дејан Митрески, Ангела Секулоска, Елена Петковска

https://skopje1.mk/za-nas

Web site: 
Kontakt:

Издавач на порталот „Скопје1.мк“ е СТ Груп. Ѓорче Петров 1000 Скопје.
ctg@ctg.mk; skopjeeden@gmail.com; edenskopje@gmail.com
+389 70 261 695; +389 76 261 695;

Pronar:

СТ Групација ДООЕЛ Скопје

Marketing:

Нема објавен ценовник за рекламирање: https://skopje1.mk/marketing

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“