Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Skopje1.mk

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Горан Јакимовски
Редакција: Дејан Митрески, Ангела Секулоска, Елена Петковска

https://skopje1.mk/za-nas

Веб сајт: 
Контакт:

Издавач на порталот „Скопје1.мк“ е СТ Груп. Ѓорче Петров 1000 Скопје.
ctg@ctg.mk; skopjeeden@gmail.com; edenskopje@gmail.com
+389 70 261 695; +389 76 261 695;

Сопственик на медиум:

СТ Групација ДООЕЛ Скопје

Маркетинг:

Нема објавен ценовник за рекламирање: https://skopje1.mk/marketing

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“