Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Пресинг ТВ

Импресум:

Директор:
Доне Доневски
done.donevski@republika.mk

Уредник:
Предраг Димитровски
pressingtv@gmail.com

Редакција:
Игор Чавески
Александар Арсовски

Фотографија:
Александар Ивановски

Камера и монтажа:
Зоки Бајатовски

Технички уредник:
Никса Георгиевски

Веб сајт: 
Контакт:

Bul. „Ilinden“ 9, 1000 Skopje
+389 (0)2 3299 999
pressingtv@gmail.com

Сопственик на медиум:

Прва Република ДОО Скопје

Маркетинг:

Стојан Георгиевски
Тел.: 02 3299 999
e-mail: toto.republika@gmail.com

Ирина Продиќ
Тел.: 02 3299 999
e-mail: irina.prodik@republika.mk

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“