Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Fjala.mk

Импресум:

Главен уредник: Насер Мислими

Редакција: Амир Изаири, Несим Азизи, Кујтим Муртезани и Селма Медиу

Технички уредник: Насер Мислими
http://www.fjala.mk/wp-content/uploads/2020/01/Impressum.pdf

Веб сајт: 
Контакт:

Адреса: с. Стримница, ул. 101 бр.104 , 1226 Желино - Тетово
Е-меил: albazoneofficial@gmail.com
Kонтакт тел: +389 / 70-704399

Сопственик на медиум:

Насер Мислими
Албазоне Медиа - Здружение за мултимедиа и уметност

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“