Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

kumanovonews.mk

Импресум:

Редакција: Сузана Николиќ, Стефан Николиќ

Веб сајт: 
Контакт:

Братство Единство 1, Куманово
+389 (0)70 283 737
info@kumanovonews.com

Сопственик на медиум:

Друштво за производство, трговија и услуги ТАСТАТУРА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово

Маркетинг:

Нема објавено ценовник за рекламирање

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“