Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Pressonline.mk

Импресум:

Главен и Одговорен уредник: Мимоза Мустафаи

https://pressonline.mk/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

Е-меил: info@pressonline.mk

Сопственик на медиум:

Дестан Јонузи
Асоцијација за независно новинарство - Експрес Медиа - Студеничани, Скопје

Маркетинг:
Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“