Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Опен-ТВ

Импресум:

Основач и одговорен уредник: Решат Ибраими

Редакција: Аријан Сулимани, Шенѓил Ибраими

Фотографија: Илхан Османи

Веб сајт: 
Контакт:

Ул. 11 ноември бр. 2/1
Куманово
Решат Ибраими - 071 978 885
contact@open-tv.mk

Сопственик на медиум:

Опен-ТВ ДООЕЛ Куманово

Маркетинг:

Нема објавено ценовник

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“