Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

ZYRTARE

Импресум:

Главен и одговорен уредник - Зекирија Меџити
Во импресум нема наведено редакција освен уредник https://zyrtare.net/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

contact@zyrtare.com

Сопственик на медиум:

Убејд Идризи

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“