Media profesionale online


Emër:

denesmagazin.mk

Impressum:

Главен уредник: Соња Ајановска Деловска
Технички уредник: Алберто Деловски
Во импресум наведени се само главен уредник и технички уредник

Kontakt:

Вич 28/22, Скопје
+389 (0)78 441 065
denesmagazin@gmail.com
makedonijadenes@yahoo.com

Pronar:

Друштво за производство, промет и услуги КОДКОРДИА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Marketing:

Нема објавен ценовник за рекламирање

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“