Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

denesmagazin.mk

Импресум:

Главен уредник: Соња Ајановска Деловска
Технички уредник: Алберто Деловски
Во импресум наведени се само главен уредник и технички уредник

Веб сајт: 
Контакт:

Вич 28/22, Скопје
+389 (0)78 441 065
denesmagazin@gmail.com
makedonijadenes@yahoo.com

Сопственик на медиум:

Друштво за производство, промет и услуги КОДКОРДИА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

Маркетинг:

Нема објавен ценовник за рекламирање

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“