Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Tvkoha.tv

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Меваип Абдиу

Редакција:
Урим Хасипи, Нервиџ Адеми, Амир Абдиу, Арѓенд Абдиу и Џемиле Абдиу
http://tvkoha.tv/impressum/

Веб сајт: 
Контакт:

Адреса: Трговски центар, 2 кат - Тетово
Е-меил адреса: info@tvkoha.tv
Контакт телефон: 044 331 287, 070 224 113

Сопственик на медиум:

Меваип Абдиу
ТРДД ТВ Коха - Тетово

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“