Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Makfudbal.mk

Импресум:

Главен уредник: Никола Ѓуровски

Редакција: Владимир Ѓуровски, Мартина Алчева и Горан Стојковски

Фото соработник: Игор Паневски

https://makfudbal.mk/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

НЃ Медиа ДООЕЛ
тел. 078 73 88 44
redakcija@makfudbal.mk
Никола Ѓуровски
nikola.gjurovski@makfudbal.mk

Сопственик на медиум:

НЃ Медиа ДООЕЛ

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://makfudbal.mk/wp-content/uploads/2021/04/Marketing.pdf

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“