Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Сакам да кажам

Импресум:

Уредник: Горан Михајловски
Овој медиум нема објавено Импресум освен уредник, но авторските текстови се со наведено име на автор.

Веб сајт: 
Контакт:

Александар Мартулков 45, Скопје
+389 (0)70 273 566
info@sdk.mk
Поштенски фах: 367

Сопственик на медиум:

СДК Михајловски дооел

Маркетинг:

Нема објавен ценовник за рекламирање

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“