Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Република

Импресум:

Директор: Доне Доневски
done.donevski@republika.mk

Уредник:Билјана Бабиќ
biljana.zafirova@republika.mk

Заменик-уредник: Катерина Митиќ

Редакција:
Александра Мазнева – Бундалевска
Невена Поповска
Александрија Стевковска
Марина Милановиќ
Игор Чавески
Александар Арсовски

Фотографија:
Александар Ивановски

Камера и монтажа:
Зоки Бајатовски

Технички уредник:
Никса Георгиевски

Веб сајт: 
Контакт:

Прва Република ДОО Скопје
Бул. „Илинден“ бр.9 , 1000 Скопје
Тел.: 02 3299 999
republika@republika.mk
contact@republika.mk

Сопственик на медиум:

Прва Република ДОО Скопје

Маркетинг:

Стојан Георгиевски
Тел.: 02 3299 999
e-mail: toto.republika@gmail.com

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“