Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

4news

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Јовица Пауноски
Редакција: Раде Стевановски и други
https://4news.mk/impresum/"

Веб сајт: 
Контакт:

contact@4news.mk
076/623-528

Сопственик на медиум:

Брианион

Маркетинг:
Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“