Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

ohridnews.com

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Горан Момироски
Редакција: Тања Кувенџиска и други:
https://www.ohridnews.com/impressum/

Веб сајт: 
Контакт:

Македонски Просветители/ Т.Ц. Амам - локал 210, Охрид
+389 (0)75 453 293
contact@ohridnews.com

Сопственик на медиум:

„НИМО ОХРИДЊУЗ“ ДООЕЛ ОХРИД

Маркетинг:

Нема објавено ценовник за рекламирање, само контакт информации на: https://www.ohridnews.com/marketing/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“