Media profesionale online


Emër:

bitolskivesnik.mk

Impressum:

Овој медиум нема објавено импресум

Kontakt:

Јане Сандански 30, Битола
+389 (0)47 239 964
bitolskivesnik@yahoo.com

Pronar:

Друштво со ограничена одговорност за новинарство и издаваштво БИТОЛСКИ ВЕСНИК Битола ДОО

Marketing:

Нема објавено ценовник за рекламирање

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“