Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

bitolskivesnik.mk

Импресум:

Овој медиум нема објавено импресум

Веб сајт: 
Контакт:

Јане Сандански 30, Битола
+389 (0)47 239 964
bitolskivesnik@yahoo.com

Сопственик на медиум:

Друштво со ограничена одговорност за новинарство и издаваштво БИТОЛСКИ ВЕСНИК Битола ДОО

Маркетинг:

Нема објавено ценовник за рекламирање

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“