Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Kanal Vis

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Илија Шулев
Уредник на информативна програма: Сузана Мицева
Редакција: Ване Трајков, Стојне Митева, Катерина Дафчева, Ивана Вангелова
https://www.kanalvis.com/%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d0%bc/

Веб сајт: 
Контакт:

ул. „11 Октомври“ б.б. 2400, Струмица
Илија Шулев
(+389 34) 347 111
info@kanalvis.com

Сопственик на медиум:

Јанко Мицев

Маркетинг:

Нема објавено ценовник

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“