Media profesionale online


Emër:

24.mk

Impressum:

Овој медиум нема објавено импресум / Веб страна на Телевизија 24

Web site: 
Kontakt:

Железничка 12, Штип
+ 389 (0)2 60 90 524
info@24vesti.mk

Pronar:

Трговско радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип

Marketing:

Маркетинг на: https://24.mk/marketing

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“