Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

24.mk

Импресум:

Овој медиум нема објавено импресум / Веб страна на Телевизија 24

Веб сајт: 
Контакт:

Железничка 12, Штип
+ 389 (0)2 60 90 524
info@24vesti.mk

Сопственик на медиум:

Трговско радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип

Маркетинг:

Маркетинг на: https://24.mk/marketing

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“