Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

centar.mk

Импресум:

Уредник и управител: Јован Соколевски
Во импресум наведен е само главен и одговорен уредник

Веб сајт: 
Контакт:

Ленинова 44, Ресен
+389 (0)2 5055 005
contact@centar.mk

Сопственик на медиум:

Друштво за услуги, трговија и производство СКАЈ ПРЕСС увоз-извоз ДООЕЛ Ресен

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на:
https://centar.mk/blog/2017/12/17/1869/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“