Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

sportm

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Јовица Пауноски
Редакција:Димитар Мушовски, Раде Стевановски и други
https://sportm.mk/impresum/ "

Веб сајт: 
Контакт:

contact@sportm.mk
076 623 528

Сопственик на медиум:

Брианион

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“