Media profesionale online


Emër:

KTV.mk

Impressum:

Главен и одговорен уредник: Марјан Тодоров
Одговорен уредник: Ангел Данов
http://ktv.mk/history/

Web site: 
Kontakt:

Ангел Данов
+389 70 209 204
danovangel@gmail.com

Pronar:

Трговско Радиодифузно Друштво КТВ ТВ - ДООЕЛ
Марјан Тодоров

Marketing:

Нема

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“