Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

KTV.mk

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Марјан Тодоров
Одговорен уредник: Ангел Данов
http://ktv.mk/history/

Веб сајт: 
Контакт:

Ангел Данов
+389 70 209 204
danovangel@gmail.com

Сопственик на медиум:

Трговско Радиодифузно Друштво КТВ ТВ - ДООЕЛ
Марјан Тодоров

Маркетинг:

Нема

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“