Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Досие

Импресум:

Менаџер и Одговорен уредник: Кристина Мачкиќ
Во импресум наведен е само главен и одговорен уредник

Веб сајт: 
Контакт:

Козле 91/15, Скопје
+389 (0)70 356 536
dosie.mk@gmail.com

Сопственик на медиум:

ДРУШТВО ЗА ПРОДУКЦИЈА,ПРОМЕТ И УСЛУГИ ЈУСТИЦИЈА ЛТД ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на:
https://www.dosie.mk/marketing/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“