Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

DUMA

Импресум:

Уредник Убавка Јаневска
Новинари - Даниела Саздова, Ангел Данов и други
http://duma.mk/impresum

Веб сајт: 
Контакт:

улица „Благој Нечев“ бр. 66 1.400 Велес desk.duma@gmail.com


Сопственик на медиум:

Нет студио тотал продакшн“ Велес

Маркетинг:
Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“