Media profesionale online


Emër:

Text.mk

Impressum:

Главен и одговорен уредник: Филип Спировски

Редакција:
Александра Радевска
Наташа Доковска
Валентина Ѓорѓиевска
Филип Спировски
Стефани Накова
Андреа Накова
https://text.mk/contact/

Web site: 
Kontakt:

Адреса: Страшо Пинџур бр 7, 1000 Скопје
Е-меил: natasha@text.mk
Контакт телефон: 070277619

Pronar:

Новинари за човекови права

Marketing:

Нема

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“