Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Topnews.mk

Импресум:

Главен уредник: Насер Мислими
Редакција: Амир Изаири, Несим Азизи, Кујтим Муртезани и Селма Медиу
Технички уредник: Насер Мислими
https://topnews.mk/wp-content/uploads/2020/02/Impressum.pdf

Веб сајт: 
Контакт:

с. Стримница ул.101 бр.104 , 1226 Желино - Тетово
+389 70 704399
topnewsofficial.mk@gmail.com

Сопственик на медиум:

Насер Мислими
Албазоне Медиа - Здружение за мултимедиа и уметност

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://topnews.mk/wp-content/uploads/2020/02/AlbazoneMK-Cenovnik.pdf

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“