Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

radiomof.mk

Импресум:

Новинарка и уредничка: Јасмина Јакимова
Редакција: Бојан Шашевски, Емилија Петреска и други
https://www.radiomof.mk/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

Дренак 34а, Скопје
+389 (0)2 31 39 692, локал 107
info@radiomof.mk

Сопственик на медиум:

Здружение на граѓани МЛАДИНСКИ ОБРАЗОВЕН ФОРУМ Скопје

Маркетинг:

Нема објавено ценовник за рекламирање / Радио МОФ е програмска активност на Младински образовен форум.

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“