Media profesionale online

Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë


„Gradski xid”, blloku 13, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel: +389 (02) 3298-139

www.znm.org.mk

Këshilli për Etikë në Media në Maqedoni


Bul. „Mitropolit Teodosij Gologanov”, 54/2, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

Tel: +389 (0)2 3222-595

www.semm.mk

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“